Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Patvirtinta 2016 m. balandžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-81

 VšĮ Visagino ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės

 

X. PACIENTŲ HOSPITALIZACIJOS Į VŠĮ VISAGINO LIGONINĘ TVARKA

10.1. Ligoniai, į VšĮ Visagino ligoninę hospitalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais įsakymais ir galiojančioje tvarkoje.

10.2. Pacientai kreipdamiesi į ligoninę turi turėti bendrosios praktikos gydytojo ar konsultacinio

 skyriaus gydytojo specialisto Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą.

10.3.Pacientai ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje apžiūrimi budinčiojo gydytojo, higieniškai apšvarinami ir, užpildžius atitinkamus dokumentus, nukreipiami į atitinkamus skyrius.

10.4.Kiekvienam pacientui užvedama ligos istorija arba ambulatorinė kortelė. Apie kiekvieną į

ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių besikreipiantį pacientą pažymima ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnale (f. Nr. 001/a). Kiekvienam hospitalizuotam pacientui užvedama gydymo stacionare istorija (f. Nr. 003/a), Akušerijos ir ginekologijos klinikoje pildoma gydymo stacionare istorija arba gimdymo istorija (f. Nr.096/L), konsultuotam – asmens sveikatos istorija (f. Nr.025/a) .Pacientai į VšĮ Visagino ligoninę hospitalizuojami iš konsultacinio skyriaus gydytojų kabinetų arba per priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, kur jie registruojami, preliminariai apžiūrimi ir su ligos istorija siunčiami į atitinkamus skyrius.

10.5.Pacientai be siuntimo gali būti hospitalizuoti tik dėl būtinosios pagalbos, kitais atvejais už suteiktas paslaugas turi susimokėti, pagal VšĮ Visagino ligoninėje galiojančius įkainius.

10.6.Pacientai, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne Lietuvos piliečiai, atvykę į gydymo įstaigą ne dėl būtinosios pagalbos, už suteiktas medicinines paslaugas, turi susimokėti pagal VšĮ Visagino ligoninėje patvirtintus įkainius.

10.7.Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje dėl hospitalizacijos indikacijų, spendžia ligonį apžiūrėjęs gydytojas. Po apžiūros ligonis gali būti nukreiptas į skyrių pagal profilį ar kitą gydymo įstaigą, kurioje tuo metu pacientui bus suteikta reikalinga kvalifikuota pagalba.

10.8.Jei stacionariniam gydymui nėra būtinybės, ligoniai siunčiami tolimesniam gydymui ambulatoriškai, duodant išrašo formą (N 027/a), su tolimesnėmis rekomendacijomis BPG.

10.9. Jei, planinio ligonio, dėl vietų stokos nėra galimybės stacionarizuoti, jis įrašomas į  hospitalizacijos eilę ir iškviečiamas iš namų atsiradus galimybei.

10.10. Pacientai gali būti hospitalizuojami stebėjimo paslaugai, kuri trunka iki 24 val, jei paciento būklė reikalauja išsamesnio ištyrimo ar sveikatos sutrikimus galima koreguoti per trumpą laiką. Praėjus šiam laikui, negerėjant būklei ar išliekant nestabiliai ligonio būklei, jis gali būti hospitalizuotas į VšĮ Visagino ligoninę ar siunčiamas į kitą gydymo įstaigą.

10.11.Jei apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu pacientas savo iniciatyva ar gydytojo patartas pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, vaistus ar medicinines pagalbos priemones, jis apmoka paties pasirenkamų ir gydytojo skiriamų paslaugų, procedūrų, vaistų ar medicininių priemonių kainų skirtumą. Pats apmoka ir tada, kai pageidauja papildomų paslaugų ar procedūrų, neįtrauktų į patvirtintas gydymo metodikas.

10.12.Viršutinius drabužius, avalynę, dokumentus ir kitus daiktus pacientai palieka ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos  skyriuje ir pasirašo atiduodamų daiktų sąraše.

10.13.Ligoninės priėmimo-skubiosios skyriaus budintis gydytojas pagal galimybes privalo pranešti paciento artimiesiems apie priimtą kritiškoje būklėje žinomą asmenį, kai pastarajam gresia mirtis ir kai jis atvyko į ligoninę be jį lydinčių artimųjų. Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius taip pat praneša policijos  komisariatui apie hospitalizuotus traumuotus ligonius.

10.14. Skubiais atvejais pacientai hospitalizuojami visą parą, o dokumentai pristatomi vėliau į atitinkamą skyrių.

10.15.Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių sutikimu , kreipiasi į ligoninę savo laisvu apsisprendimu. Pacientai į ligoninę guldomi per priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių ar priėmimo kambarius, priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimu. Draudžiama paguldyti į ligoninę asmenį be jo sutikimo. Hospitalizuojant nepilnamečius ar neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas.

10.16.Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia:

  • kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti,
  • kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti,
  • kitais įstatymų numatytais atvejais.

10.17. Pagal parengtinį planą hospitalizuojami pacientai turi atvykti paskirtą dieną pateikus

      siuntimą ir pasą arba kitą asmens dokumentą:

  • Nuo 09 iki 11 val.į Vidaus ligų skyrių
  • Nuo 07 iki 11 val.į Chirurgijos skyrių
  • Nuo 10 iki 12 val.į Vaikų ligų skyrių
  • Nuo 10 iki 12 val.į Neurologijos skyrių
  • Nuo 10 iki 12 val.į Akušerijos Ginekologijos skyrių
  • Nuo 10 iki 12 val.į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių.

10.18. Hospitalizuojami pacientai ligonių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus sanitarinėje palatoje persirengia jei yra būtinybė ligoninės drabužiais, jei reikia, maudosi, prausiasi ar kitaip paruošiami hospitalizacijai.

10.19. Medicinos personalui leidus, pacientai gali dėvėti kai kuriuos atitinkančius ligoninėse

naudojamiems asmeninius drabužius (baltinius, pižamas, chalatus, šlepetes ir kt.). Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.

10.20. Vykstantį į skyrių pacientą leidžiama lydėti tik vienam asmeniui.

10.21. Vykstantiems į skyrių pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir

stambios pinigų sumos. Už su savimi pasiimtas į skyrių brangenybes ir pinigus klinikų administracija neatsako.

10.22. Neleidžiama pacientams palatose turėti savo televizorių, elektrinių virdulių, spiralių ir kitų elektros prietaisų. Už juos ligoninės administracija neatsako.

10.23. Leidžiama turėti baterinius radijo imtuvus ir elektrines skutimosi mašinėles.

10.24. Rekomenduojama pacientams su savimi turėti asmens higienos priemones (dantų šepetuką, pastos, šukas, muilą ir kt.)

10.25.Ligoninės patalpose ir palatose pacientai privalo laikytis tvarkos ir švaros, tvarkingai prižiūrėti lovą, drabužius, individualias spinteles. Maisto produktus leidžiama laikyti šaldytuvuose, o kur jų nėra- spintelėse.

10.26. Pacientai, išeidami iš palatos, turi pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu arba

 perduoti juos laikinai saugoti palatos slaugytojai.

10.27. VšĮ Visagino ligoninė dalyvauja mokymo procese. Mokymo proceso tikslas yra prisidėti rengiant aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus, t.y. gydytojus, slaugytojus ir kt.. Mokymo proceso pobūdis – tai studentų, internų, rezidentų ar kitų asmenų (siekiančių įgyti tam tikrą medicininį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją) pacientų vizitacijos, įvairių tyrimo metodikų, diagnostikų ir gydomųjų procedūrų taikymas pacientams. Mokymo procesas yra griežtai kontroliuojamas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų turinčių teisę užsiimti atitinkamos rūšies medicinos ar slaugos praktika. Preziumuojama, kad pacientas ar jo atstovas sutinka dalyvauti mokymo procese, jei susipažinęs su šiomis Vidaus tvarkos taisyklėmis pasirašytinai, nepareiškia atsisakymo dalyvauti mokymo procese. Tokį atsisakymą pacientas gali pareikšti bet kuriuo metu kreipdamasis į jį gydantį gydytoją ir įrašydamas apie tai bei pasirašydamas medicininiuose dokumentuose (ligos istorijoje, ambulatorinėje kortelėje ir kt).

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui