Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Patvirtinta 2016 m. balandžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-81

VšĮ Visagino ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės

 

XI. PACIENTO TEISĖS

11. Pacientas turi teises:

11.1. Gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

11.2. Gauti garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagristų aplinkybių.

11.3. Pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

11.4. Pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Ši teisė teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

11.5. Gauti mokslu pagrįstas nuskausminamąsias priemones, būti prižiūrimas ir numirti pagarboje;

11.6. Gauti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Ši teisė teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

11.7. Gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato ligoninės vadovas.

11.8.Turi teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą.

 • Ši teisė užtikrinama: sudarant pacientų garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, pagarbų Ligoninės personalo elgesį teikiant paslaugas ir pacientui mirus;
 • intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama laikantis patvirtintų diagnostikos ir gydymo metodikų, procedūrų, gavus informuoto paciento sutikimą;
 • siekiant suteikti kuo mažiau fizinių ir dvasinių kančių, pacientams turi būti taikomos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės;
 • jeigu tolesnis paciento buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas tai patvirtina parašu;
 • paciento kūnas ar jo kūno dalys negali būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslais. Organų donorystė galima tik esant paciento sutikimui, prieš tai tinkamai informavus apie pasekmes;
 • pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

11.9. Gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir jo profesinę kvalifikaciją. Apie ligoninėje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti; pacientas pasirašytinai supažindinamas su ligoninės vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis jo teisėmis ir pareigomis.

11.10.Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jo apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo bei apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Ši informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, kuri patvirtinama paciento parašu medicinos dokumentuose, įskaitant ir nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų. Informacija pacientui prieš jo valią suteikiama tuomet, kai gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui. Apie tai pažymima paciento medicinos dokumentuose.

11.11.Susipažinti su ligos istorija, ambulatorine kortele, diagnozės, gydymo ir  slaugos aprašymu. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas.

11.12.Gauti jo lėšomis padarytas medicinos dokumentų kopijas, taip pat diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.13.Reikalauti paaiškinti įrašų jo medicininiuose dokumentuose prasmę. Esant pagrįstiems paciento reikalavimams, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų ištaiso, papildo, užbaigia, panaikina ir (ar) pakeičia. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pateikimo sprendžia ligoninės direktorius. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicininiais dokumentais ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicininiais dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovas.

11.14.Gauti sprendimo išrašyti ar perkelti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą pagrindimą, jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas. Gavęs informaciją, pacientas ar jo įstatyminis atstovas patvirtina tai parašu.

11.15.Nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ar patvirtinti parašu. Nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomai, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

11.16.Turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą:

 • informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama tik pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai susiję su ligos diagnostika, gydymu ir slauga;
 • visa informacija apie paciento buvimą ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali ir saugoma net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir sveikatos apsaugos ministro įsakymai;
 •  ligoninės specialistai naudojasi konfidencialia informacija tik gydymo ir slaugos tikslais arba atliekant paciento sveikatos ekspertizę, ir tik tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Pildydami, naudodami ir saugodami Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir visų rūšių pacientų medicinos dokumentus, darbuotojai privalo užtikrinti paciento privataus gyvenimo apsaugą;
 •  konfidenciali informacija kitiems asmenims suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą;
 • be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, turinčioms teisę gauti tokią informaciją, taip pat  sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus;

 •  kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ir pilnamečiams vaikams;
 • kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams, tiek kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
 •  nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja nepilnamečio paciento interesams;
 • informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkamas pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ir slaugyti;
 • sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugo priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;
 •  visa informacija apie paciento buvimą ligoninėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą, turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinami teisės aktai. Asmenims tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
 • nepilnamečio paciento atstovai turi teisęs susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos Sveikatos atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymui 2004-07-13 Nr. IX – 2361 reikalavimams ir nepilnamečio paciento interesams;
 • naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Pacientų medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką nustato Biocheminių tyrimų etikos įstatymas, o šios informacijos panaudojimo mokymo reikalams tvarką - Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;
 • užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Be turtinės žalos, pacientui taip pat atlyginama ir neturtinė žala.

11.17. Turi teisę į anoniminę asmens sveikatos priežiūrą. Teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

11.18. Turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

11.19. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

11.20. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, ligoninė privalo nedelsdamos pranešti teisėsaugos institucijoms.

      11.21.Be paciento rašytinio sutikimo neįtraukti jo į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

     11.22. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Šiose taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose. Įtraukiant pacientą į mokymo procesą (gydytojų, slaugytojų ar kitų specialistų mokomosios praktikos metu), turi būti gautas paciento rašytinis sutikimas, nepilnamečio paciento atstovo sutikimas.

     11.23.Ligoninėje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys su juo neturi žeminti paciento garbės ir orumo.

      11.24.Atsisakyti gydymo:

 • pacientai gali būti gydomi ar jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas, nepilnamečiai pacientai iki 16 metų, kai yra jų atstovų sutikimas;
 • pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;
 • kai pacientas dėl sveikatos būklės ar dėl amžiaus negali pareikšti savo valios, diagnostika, gydymas ir slauga gali būti taikomi, jeigu yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei, arba teikiama būtinoji medicinos pagalba, gavus paciento atstovo sutikimą;
 •  jeigu pacientas neišreiškė valios, o atstovas atsisako duoti sutikimą arba jo sutikimo negalima gauti laiku, gydymas taikomas gydytojų konsiliumo;
 • psichikos ligomis sergančio ligonio gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

      11.25.Teisę skųstis:

 • manydamas, kad yra pažeistos teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę skųstis:

• ligoninės vadovui;
• nepatenkintas vadovo atsakymu ar nagrinėjimo rezultatais, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją ar kitas valstybės institucijas, kontroliuojančias sveikatos priežiūros įstaigas;
• ligoninės vadovo ar SAM pareigūnų sprendimus pacientas turi teisę apskųsti teismui.

11.26. Teisę į žalos atlyginimą:

jeigu ligoninė ar jos darbuotojai, teikdami sveikatos priežiūrą, pažeidžia informacijos konfidencialumą, kokybės ir priimtinumo reikalavimus ir tie pažeidimai sukėlė paciento sveikatos pablogėjimą ar mirtį, pacientas turi teisę į žalos atlyginimą.. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo III skyrius ir kiti teisės aktai.

11.27.Paciento kūnas, kūno dalys ar organai neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.

11.28.Paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslu. Kitais tikslais pašalinta kūno dalis ar organas gali būti laikomi ir naudojami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir ik tais atvejais, jei yra gautas raštiškas paciento sutikimas, prieš tai informavus apie tokio sutikimo pasekmes.

11.29. Teisę į sveikatos priežiūros prieinamumą:

Pacientui sveikatos priežiūra turi būti prieinama. Šios teisės įgyvendinimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

11.30. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikiama neatidėliotinai. Jei sveikatos

priežiūros įstaigoje nėra galimybių laiku suteikti būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui to suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti kaip įmanoma greičiau, kad pacientas būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. 

 

XII. PACIENTO PAREIGOS

12. Paciento pareigos:

12.1. pasirašytinai susipažinti su  pateiktomis sveikatos priežiūros ligoninės

vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ligoninėje nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

12.2. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis

nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais, laikytis ligoninėje ir jos skyriuose nustatytų vidaus tvarkos reikalavimų;

12.3. norėdamas gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę

 patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

12.4. kiek įstengdamas privalo suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie

savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas. Atvykti į ligoninę siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku, laiku vykdyti paskyrimų reikalavimus;

12.5.gavęs informaciją apie jam skiriamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo privalo patvirtinti raštu;

12.6. privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą. Pacientas privalo atvykti į ligoninę diagnozavimui, gydymui ir kitai sveikatos priežiūrai (profilaktiniam patikrinimui, konsultavimui, stacionarizavimui) siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku;

12.7. privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoniniais darbuotojais, kitais pacientais bei lankytojais. Pacientas privalo savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti ligoninės darbuotojų, kitų pacientų ir jų artimųjų garbės ir orumo, gerbti jų teises;

12.8. draudžiama rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ir narkotines medžiagas;

12.9. privalo pareikalauti, kad jį lankantys asmenys būtų blaivūs, netriukšmautų, rūbinėje paliktų sezoninius rūbus, lankytų nustatytu laiku;

12.10.draudžiama spintelėse ir šaldytuvuose laikyti greitai gendančius produktus, privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo ligoninės turtą;

12.11. neleidžiama išeiti iš gydymo įstaigos ribų be gydytojo leidimo;

12.12. privalo laikytis asmens higienos reikalavimų;

12.13. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų

sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei;

12.14. pacientas, pažeidęs vidaus tvarkos taisykles, gali būti išrašytas iš ligoninės nebaigus gydymo;

12.15. privalo saugoti materialų ligoninės turtą, jo negadinti. Už sugadintą medicininį inventorių ar kitas ligoninės materialines vertybes, privalo atlyginti nuostolius įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių padarytą žalą ligoninės turtui atsako jų atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai).

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui